Удостоверения

„БИЛДИНГ КОМПАНИ“ ЕООД е редовен член на Камарата на строителите в България, вписано в Централния професионален регистър на строителя за строежи Първа, Втора, Четвърта и Пета група съгласно чл. 5, ал. 1 от ПРВВЦПРС.

 - 1
 - 2
 - 3
 - 4